Jintawan Herb LOGO


Functional Mixed Herbal Beverage.
LINE : @JINTAWAN
371/1 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
สายด่วน 096-678-9911 096-693-9944 088-251-9641

ความเป็นมาของ จินตะวัน เฮิร์บ


      ทางผู้เริ่มกิจการมีความต้องการใช้สมุนไพรที่มีอยู่มากมายในประเทศไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพราะสมุนไพรมีคุณสมบัติออกฤทธิ์ในการบำรุงรักษาร่างกาย โดยใช้ปริมาณที่เหมาะสมได้อย่างปลอดภัย เราจึงเริ่มปรับปรุง คิดค้น พัฒนา สูตรมาอย่างต่อเนื่อง โดยคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพการผลิตที่มีมาตรฐานและปลอดภัย เพื่อส่งเสริมสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและสากล โดยองค์กรได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน


ประกาศเกียรติคุณ


      รางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2018” ในด้าน “ธุรกิจส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนยอดเยี่ยม” โดยได้รับเกียรติรับรางวัลจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (องคมนตรี) จัดโดย SME Bank, Business+ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยได้รับการร่วมมือจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Jintawan TOP SME Awards 2018_Part3

รางวัลธุรกิจส่งเสริมภูมิปัญญายอดเยี่ยม

CCI30102560