fbpx

แนวข้อสอบ IC PLAIN หมวดที่ 2 : กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คาแนะนาการลงทุนที่เหมาะสม


Question 1 of 15.

ข้อใดที่ต้องเข้าบัญชี Watch List

บริษัท AA กาลังศึกษาข้อมูลของ บล. BB เพื่อจ้างเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท AA ว่าจ้าง บล. BB เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และข้อมูลยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
บริษัท AA ว่าจ้าง บล. BB เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และข้อมูลรับรู้ทางสื่อสาธารณะแล้ว
บล.BB สิ้นสุดสัญญาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับ บริษัท AA เรียบร้อยแล้ว
Question 2 of 15.

ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ Compliance

1. จัดอบรมความรู้ความเข้าใจระเบียบในการปฎิบัติงานให้พนักงาน
2. จัดอบรมความรู้ความเข้าใจระเบียบในการปฎิบัติงานให้พนักงาน
3. ตรวจสอบการทางานให้พนักงานทางานอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ปฎิบัติงาน
4. ออกกฎระเบียบในการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามกฎของ กลต.และ ตลท.
Question 3 of 15.

ข้อใดถือว่ามีความผิดฐาน Insider trading

1. นาย ก เป็นผู้บริหารของบริษัท ให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าโรงงานจะมีกาลังการผลิตเพิ่มขึ้น 2 เท่าในไตรมาสนี้ แต่ความจริงเครื่องจักรจะติดตั้งล่าช้าไปถึง 3 เดือน
2. นาง ข เป็นอดีตผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ทาการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทแล้วตัดสินใจสั่งซื้อหุ้นบริษัทเพิ่ม
3. นาย ค กรรมการของบริษัท ออกจากห้องประชุมแล้วทราบว่าบริษัทจะขาดทุน 1,000 ล้านบาท จึงมีคาสั่งขายหุ้นทันที ก่อนส่งรายงานนี้เข้าตลาดหลักทรัพย์
4. นาย ง สั่งขายหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทขาดทุน และได้รายงานข้อมูลผลการขาดทุนนี้เข้าไปที่ตลาดหลักทรัพย์แล้ว
Question 4 of 15.

สาเหตุที่ต้องมีการแบ่งแยก Front Office และ Back Office ออกจากกันเนื่องจาก

1. ้ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
3. เพื่อให้เกิดการสอบทานและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
4. ถูกทุกข้อ
Question 5 of 15.

เป็นผู้ติดต่อนักลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ข้อมูลใดที่ผู้ติดต่อนักลงทุนไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ กรณี เที่กาลังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้บริษัท XYZ โดยนักลงทุนได้รับจัดสรรหุ้น IPO ราคาหุ้นละ 3 บาท จานวน 200,000 หุ้น

1. ผู้ติดต่อนักลงทุนได้รับค่าคอมมิชชั่นในอัตราที่แตกต่างกัน
2. บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ติดต่อนักลงทุนทางานให้ ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทXYZ
3. ผู้ติดต่อนักลงทุนสนิทกับเจ้าหน้าที่การตลาดใน บริษัทXYZ
4. ผู้ติดต่อนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มพิเศษหากสามารถเสนอหุ้นได้มากขึ้น
Question 6 of 15.

วิธีการจ่ายค่าตอบแทนข้อใดถือว่าไม่เหมาะสม

1. จ่ายผลตอบแทนตามยอดขายที่ผู้ติดต่อนักลงทุนทาได้
2. จ่ายผลตอบแทนตามคุณภาพและระดับความยากง่ายของการให้บริการ
3. จ่ายผลตอบแทนโดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าและการให้บริการเป็นหลัก
4. กาหนดอัตราจ่ายผลตอบแทนโดยระมัดระวังไม่ให้เกิด Product -focused focused และนาไปสู่ Mis -selling
Question 7 of 15.

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเรื่องความเสี่ยงในการให้คาแนะนาการลงทุน

1. อายุ
2. วัตถุประสงค์ในการลงทุน
3. วุฒิการศึกษา
4. แหล่งที่มาของเงินลงทุน
Question 8 of 15.

นส.ชบา ได้ขอหลักฐานของพี่ชายมาเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเมื่อบัญชีได้แล้ว ก็ขอ User name และPassword Password มาทารายการซื้อขาย ซึ่งเมื่อได้กาไรจากการขายก็แบ่งกาไรส่วนหนึ่งเข้าบัญชีให้พี่ชาย การกระทาของ นส.ชบา ถือว่าผิดจรรยาบรรณในเรื่องใด

1. นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ
2. ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
3. แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
4. นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้โดยลูกค้าไม่อนุญาต
Question 9 of 15.

การกระทำในข้อใด ไม่ถือว่าผิดจรรยาบรรณในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

1. .....
2. นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อเสนอขายประกันชีวิต
3. แนะนำชักชวนญาติหรือเพื่อนที่ไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนมาเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
4. เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ชื่อบุคคลอื่น
Question 10 of 15.

ข้อใดกล่าวได้ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเกณฑ์ความพร้อมในกระบวนการขายและการให้บริการ ในส่วนกระบวนการขายตราสารทุน

1. ผู้ประกอบการสามารถใช้พื้นที่ขายผลิตภัณฑ์ตลาดทุนร่วมกับการฝากเงิน ถอนเงินเพื่อความสะดวกของการใช้บริการของลูกค้า
2. ผู้ประกอบการจัดให้มีคู่มือเพื่อให้ผู้ขายเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและเพื่อประกอบการนาเสนอขายให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท
3. หากไม่มีผู้ขายที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย ผู้ประกอบการสามารถจัดให้มีระบบสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับลูกค้าได้
4. คู่มือการขายสามารถจัดทาในรูปแบบรูปเล่ม(Hard Coppy) หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิก (Soft Coppy) () แต่ต้องสามารถให้หน่วยงานทางการตรวจสอบได้โดยทันที
Question 11 of 15.

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการให้คาแนะนาที่เหมาะสมตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและประเมิน สร้างและบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
2. วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินระดับความเสี่ยง จัดสรรสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับ ผู้รับคาปรึกษาสร้างและบริหาร กลุ่มหลักทรัพย์
3. รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง จัดสรรสินทรัพย์ สร้างและ บริหารกลุ่มหักทรัพย์ ติดตามวัดผลและปรับเปลี่ยนกลุ่มหลักทรัพย์
4. รวบรวมข้อมูลส่นบุคคล ตรวจสอบแหล่งเงินลงทุน วิเคราะห์ข้ออมูลและ ประเมินความเสี่่ยง จัดสรรสินทรัพย์การลงทุน ติดตามและวัดผลการลงทุน
Question 12 of 15.

ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้คาแนะนาที่เหมาะสมกับลูกค้า

1. คำแนะนาทั่วไปเป็นคาแนะนาที่มิได้คานึงถึงความต้องการของผู้ได้รับ คำแนะนา
2. คำแนะนาเฉพาะเจาะจงเป็นคาแนะนาเฉพาะหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง
3. คำแนะนำทั่วไปเป็นคาแนะนาที่มิได้คำนึงถึงฐานะการเงินของผู้ได้รับคำแนะนา
4. คำแนะนาเฉพาะเจาะจงเป็นคำแนะนำเฉพาะบุคคล ซึ่งไม่จาเป็นต้องเป็นไปใ แนวทางที่นักลงทุนคนอื่นสนใจ
Question 13 of 15.

Capital Protection Capital Protection Capital Protection Capital Protection คืออะไร

1. ผู้ลงทุนต้องการให้สินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ลงทุนมีความปลอดภัย ไม่สูญหาย หรือ มูลค่าไม่ลดลงจากการขาดทุน
2. ติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมรายงานความเคลื่อนไหวให้ลูกค้าทราบภายหลัง
3. คาแนะนาเฉพาะเจาะจงเป็นคาแนะนาเฉพาะบุคคล ซึ่งไม่จาเป็นต้องเป็นไปใ แนวทางที่นักลงทุนคนอื่นสนใจ
Question 14 of 15.

ถ้าลูกค้าไปต่างประเทศ แล้วหุ้นมีความผันผวน ผู้มี IC ควรทำอย่างไร

1. ติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมรายงานความเคลื่อนไหวให้ลูกค้าทราบภายหลัง
Question 15 of 15.

การกระทำของนาย A ผิดจรรยาบรรณข้อใด

นาย A เป็นเพื่อนกับนาย B ที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุน

นาย A อยากลงทุนจึงนาเอกสารไปให้นาย B นาย B จะส่งเรื่องให้

นาย A แต่เอกสารที่นามาให้ไม่ได้เซ็นอะไรไว้ นาย B จึงเขียนแทนนาย A แล้วโทรบอกนาย A ภายหลัง

1. แสวงหาผลประโยชน์
2. ไม่ระมัดระวัง
3. ไม่ซื่อสัตย์สุจริต
4. เอาเปรียบลูกค้า

Next question 1 of 15

All 15 questions completed!


แนวข้อสอบ IC PLAIN หมวดที่ 2 : กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คาแนะนาการลงทุนที่เหมาะสม

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

เรายินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของคุณ

แสดงความคิดเห็น

Logo
รายการเปรียบเทียบ
  • Total (0)
เปรียบเทียบ
0