fbpx

แนวข้อสอบ IC PLAIN : หมวดที่ 3 : ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน :ตราสารทั่วไป


Question 1 of 131.

ตัวเลือกใดมี Asset class ต่างกัน

1. เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้
2. หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ
3. หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ ตราสารอนุพันธ์
4. หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ ตราสารอนุพันธ์
Question 2 of 131.

ข้อใดเป็น Asset Class ที่ต่างกันทั้งหมด

1. เงินออม พันธบัตร หุ้นสามัญ
2. หุ้นกู้ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ
3. อนุพันธ์ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ
4. อนุพันธ์ หุ้นสามัญ หุ้นกู้
Question 3 of 131.

ประเภทของหุ้นที่ไม่เข้ากลุ่ม

1. Blue Chip
2. Discount
3. Defensive Stock
4. Growth Stock
Question 4 of 131.

ตัวเลือกใดมีสิทธิเรียกร้องได้ในฐานะเจ้าของ

 I. หุ้นสามัญ

II. หุ้นบุริมสิทธิ

III. หุ้นกู้มีหลักประกัน

1. I , II
2. I , III
3. II , III
4. I , II , III
Question 5 of 131.

ส่วนประกอบของงบการเงิน คือข้อใด

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกาไรขาดทุนเบ็ดเส็ด , งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
2. งบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกาไรขาดทุนเบ็ดเส็ด , งบกระแสเงินสด , งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
3. งบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกาไรขาดทุนเบ็ดเส็ด , งบกระแสเงินสด , หมายเหตุประกอบงบการเงิน
4. งบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกาไรขาดทุนเบ็ดเส็ด , งบกระแสเงินสด , หมายเหตุประกอบงบการเงิน, รายงานของผู้สอบบัญชี
Question 6 of 131.

ข้อใดไม่ใช่การแบ่งหุ้นตามลักษณะหุ้น

1. Blue Chip Stock
2. Discount Stock
3. Defensive Stock
4. Growth Stock
Question 7 of 131.

หากราคาหุ้นปรับตัวเยอะ จะมีผลต่อดัชนีของตลาดใด

1. SET
2. Hangseng
3. NiKKei
4. Strait time
Question 8 of 131.

ในการวิเคราะห์บริษัทมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นสามัญจะสูงขึ้นตามตัวเลือกใด (กาหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่)

1. อัตราผลตอบแทนที่ต้องการของผู้ลงทุนต้องการสูงขึ้น
2. อัตราการเติบโตของเงินปันผลสูงขึ้น
3. เงินปันผลในปีหน้าคาดการณ์ลดลง
4. บริษัทผู้ออกหุ้นมีความเสี่ยง
Question 9 of 131.

จงหา Book Value Per Share โดย PBV = 1.25 1.25 เท่า ราคาตลาดเท่ากับ 140บาท

1. 110 บาท
2. 111 บาท
3. 112 บาท
4. 112.50 บาท
Question 10 of 131.

ส่วนหุ้น 800 ล้านบาท หุ้น 8 ล้านหุ้น PBV = 1.4 จงหาราคาประเมิน

1. 100
2. 120
3. 140
4. 160
Question 11 of 131.

หุ้นบุริมสิทธิ (PREFERRED STOCK) แตกต่างจากหุ้นสามัญ(COMMON STOCK) อย่างไร

1. ไม่มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
2. มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามอัตราที่กาหนดไว้ โดยจะได้รับจัดสรรก่อน หุ้นสามัญ
3. หากบริษัทเลิกกิจการ จะได้สิทธิในการชาระคืนเงินทุนก่อนหุ้นสามัญ
4. ถูกทั้งข้อ 2และ 3
Question 12 of 131.

นาย ก ทาธุรกิจส่งออกสินค้าไปอเมริกา มีสินค้าอยู่ในสต๊อกเพื่อเตรียมส่งให้ลูกค้ามาแล้ว 90 วัน และต้องส่งสินค้าให้ผู้ซื้อในอีก 90 วัน แต่นาย ก มีความกังวลว่าหากเศรษฐกิจของอเมริกาไม่ดีขึ้นจะทาให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น นาย ก จะใช้อนุพันธ์ในการบริหารความเสี่ยงอย่างไร

1. ซื้อ Call option สกุลเงินบาท ที่มีอายุ90 วัน
2. ซื้อ Call option สกุลเงินบาท ที่มีอายุ 180 วัน
3. ซื้อ Put optionสกุลเงินดอลล่า ที่มีมายุ 90 วัน
4. ซื้อ Put option สกุลเงินดอลล่า ที่มีอายุ180
Question 13 of 131.

นาย เอ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท XYZ จานวน 10,000 หุ้น ตอนต้นเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 25X1 ด้วยราคา 15 บาท ตอนต้นเดือนมิถุนายน นายเอ ได้ปันผลหุ้นละ 1 บาท จากนั้นในเดืนตุลาคม 25X1 นายเอขายหุ้นไปทั้งหมดด้วยราคา 21 บาท จงหาอัตราผลตอบแทนรวมที่นาย เอ ได้รับจากการลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท XYZ

1. 36.67%
2. 40.00%
3. 66.67%
4. 66.67%
Question 14 of 131.

บริษัท AAA มีกาไรสุทธิ 45 ล้านบาท มีจานวนหุ้น 3 ล้านหุ้น หากสมมติให้บริษัท AAA มีอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ที่ 9 เท่า ดังนั้นราคาประเมินของหุ้นสามัญจะใกล้เคียงกับข้อใด

1. 54
2. 135
3. 1215
Question 15 of 131.

ข้อใดกล่าวถึงข้อแตกต่างระหว่างโปรเกอร์กับดีลเลอร์ได้อย่างถูกต้อง

1. โปรกเกอร์มีค่าตอบแทนจากส่วนต่างของราคาในการซื้อมาแล้วขายออกไปส่วนดีลเลอร์ได้ค่าตอบแทนจากค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม และโบนัส
2. โปรกเกอร์มีค่าตอบแทนจากค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม และค่าตอบแทนอื่นๆ ส่วนดีลเลอร์ได้ค่าตอบแทนจากส่วนต่างของราคาจากการซื้อมาแล้วขายออกไป
3. โปรเกอร์ทาหน้าที่แนะนาการลงทุน ดีลเลอร์ช่วยในการจับคู่คาสั่งซื้อขาย
4. โปรเกอร์ซื้อหลักทรัพย์เข้าพอร์ตแล้วขายออกไป ดีลเลอร์ช่วยในการจับคู่คาสั่งซื้อขาย
Question 16 of 131.

ราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัท A เท่ากับ 50 บาท ราคาใช้สิทธิ์ของวอร์แรนท์ที่มีหุ้นสามัญบริษัท A เป็นสินทรัพย์อ้างอิงอยู่ที่ 55 บาท ราคาวอร์แรนท์ในขณะนั้นเท่ากับ 5 บาท จงหามูลคาของเวลา (TIME VALUE)

1. 5
2. 5
3. 50
4. 55
Question 17 of 131.

การหามูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์เทียบกับราคาตลาดของหลักทรัพย์จะช่วยให้ผู้ลงทุนตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง หากหลักทรัพย์ OVERVALUE ควรทาเช่นไร

1. ไม่ควรซื้อ เพราะอาจได้ราคาที่สูงเกินไป
2. ควรขาย หากถือหลักทรัพย์นั้นในมือ
3. ควรถือต่อไป หากถือหลักทรัพย์นั้นในมือ
4. ถูกทั้งข้อ 1และ 2
Question 18 of 131.

ข้อใดคือมาตรการในการป้องกัน ไม่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นธรรม

I. มีระบบในการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม

II. มีมาตรการแจ้งให้ผู้ลงทุนหากพบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ

III. บริษัทหลักทรัพย์กาหนดให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบัญชี CASH BALANCE 

1. I
2. II , III
3. I , II
4. I , II , III
Question 19 of 131.

ดัชนีในข้อใดที่หลักทรัพย์ราคาสูงมีผลต่อความเคลื่อนไหวของดัชนีมากกว่าหลักทรัพย์ราคาต่ำ

1. Set ของไทย
2. Nikei 225ของญี่ปุ่น
3. Hang Seng ของฮ่องกง
4. Strait Time ของสิงคโปร์
Question 20 of 131.

EAR จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ถ้าเพิ่มจานวนครั้งการคิดดอกเบี้ยใน 1ปี ถ้าอย่างอื่นคงที่

1. EAR เพิ่ม
2. EAR ลด
3. EAR คงที่
4. เป็นไปได้ทุกข้อ
Question 21 of 131.

นาย A ลงทุนในหุ้น CCD จานวน 500 หุ้นเป็นเงิน 5,000 บาทและลงทุนในหุ้นXYZ จานวน1,250 หุ้นในจานวนเงินที่เท่ากันหากปลายปีราคาของหุ้น CCD เพิ่มเป็น12บาท/หุ้นและหุ้นXYZ เพิ่มขึ้นเป็น5บาท/หุ้น ผลตอบแทนของหุ้นตัวใดมากกว่ากันและมากกว่าเท่าใด

1. CCD ผลตอบแทนมากกว่า XYZ อยู่ 5.0%
2. CCD ผลตอบแทนมากกว่า XYZ อยู่ 6.0%
3. XYZ ผลตอบแทนมากกว่า CCD อยู่ 5.0%
4. XYZ ผลตอบแทนมากกว่า CCD อยู่ 6.0%
Question 22 of 131.

ข้อใดไม่ใช่สิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญ

1. สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
2. ได้รับส่วนแบ่งกาไรในรูปแบบปันผล
3. สิทธิได้รับดอกเบี้ย
4. ได้รับคืนทุน
Question 23 of 131.

นายเอซื้อหุ้นสามัญAAA W-1มีราคาอยู่ที่90บาทมีราคาวอแรนท์อยู่ที่10บาทอยู่จานวน100วอแรนท์ทุกๆราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น1บาทจะมีค่าวอแรนท์เพิ่มขึ้น0.75บาทถ้านายเอสามารถขายหุ้นที่ราคา110บาทนายเอจะได้กาไรจากการขายหุ้นAAA W-1ทั้งหมดกี่บาท

1. 500
2. 1000
3. 1500
4. 2000
Question 24 of 131.

นายAได้ราคา NAV ที่ซื้อมา12บาท/หน่วย ขายไป12.50บาท และได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน12.50% นายAจะได้รับเงินปันผลกี่บาท

1. 0.5
2. 1
3. 3.25
4. 5.5
Question 25 of 131.

หุ้นบริษัทAมีราคาหุ้น78บาทใน1ปีข้างหน้าคาดว่าจะเป็น92บาทปลายปีได้รับเงินปันผลหุ้นละ3บาทคาดว่าใน1ปีจะมีอัตราเงินเฟ้อ3.29%จงหาอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของหุ้นบริษัทA

1. 14.65%
2. 18.50%
3. 21.79%
4. 25.08%
Question 26 of 131.

ออกหุ้นบุริมสิทธิ์มีข้อดีเมื่อเทียบกับหุ้นกู้ยกเว้นข้อใด

1. ให้ความยืดหยุ่นแก่บริษัทที่ต้องการระดมทุนได้มากกว่า
2. ไม่ต้องกันเงินส่วนหนึ่งไว้สาหรับจ่ายเงินต้น
3. บริษัทที่ออกหุ้นบุริมสิทธิ์ ได้รับผลประโยชน์ทางภาษีจากเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบุริสิทธิ์
4. ถูกทุกข้อ
Question 27 of 131.

บริษัท XYZ มีเงินทุนไม่พอจึงหาทุนจากตลาดการเงินข้อใดไม่ผ่านตัว กลางทางการเงิน

1. ขอกู้จากบริษัทเงินทุน
2. ผู้ขายหุ้นบุริมสิทธ์
3. ขอกู้นาย อ.
4. ขอสินเชื่อจากธนาคาร
Question 28 of 131.

หุ้นบุริมสิทธิ์(Preferred Stock) แตกต่างจากหุ้นสามัญ (Common stock) อย่างไร

1. ไม่มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
2. มีสิทธิได้รับปันผลตามอัตราที่กาหนดไว้โดยจะได้รับจัดสรรก่อนหุ้นสามัญ
3. หากบริษัทเลิกกิจการ จะได้รับสิทธิในการชาระคืนเงินทุนก่อนหุ้นสามัญ
4. ถูกทั้งตัวเลือก 2และ 3
Question 29 of 131.

ตัวเลือกใดมิใช่สิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญ

1. สิทธิในการออกเสียง
2. ส่วนแบ่งกำไรในรูปปันผล
3. สิทธิในการรับดอกเบี้ย
4. รับส่วนแบ่งในสินทรัพย์
Question 30 of 131.

ตัวเลือกใดไม่ใช่เงื่อนไข คุณสมบัติบริษัทที่จะยื่นจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์

1. ปราศจากหนี้ระยะสั้น และ ระยะยาว
2. ต้องมีโครงสร้างคณะกรรมการและคณะผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ต้องจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายให้พนักงาน
4. ต้องมีกำไรสุทธิและเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
Question 31 of 131.

รูปแบบใดไม่ใช่การเพิ่มทุน

1. เสนอขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิม
2. เสนอขายหุ้นให้พนักงานหรือกรรมการของบริษัท
3. เสนองดจ่ายปันผลเป็นเวลา 1ปี
4. เสนอขายวอร์แรนท์ให้นักลงทุนใหม่
Question 32 of 131.

ตัวเลือกใดกล่าวถูกต้อง

1. บัญชีแคชบาลานซ์ไม่ได้ปรับมูลค่าตามราคาตลาด ( market to market) แต่บัญทึกเป็นมูลค่าต้นทุนที่ซื้อเข้ามา
2. บัญชีแคชบาลานซ์สามารถกู้ยืมได้
3. บัญชี Normal Cash เป็นบัญชีที่วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนไปตาม จานวนเงินคงเหลือที่ฝากไว้กับบริษัท
4. บัญชีมาร์จิ้น เพิ่มอานาจการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน
Question 33 of 131.

ถ้าราคาตลาดของหุ้น A เท่ากับ 50 บาท WARRANT ของหุ้น A มีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 55 บาท ราคาตลาดของ WARRANT หุ้น A เท่ากับ 5 บาท มูลค่าเวลาเท่ากับกี่บาท

1. 0
2. 5
3. 10
4. 50
Question 34 of 131.

นักลงทุนซื้อ WARRANT มาในราคา 10 บาท จานวน 100 หน่วยขณะนั้นหุ้นแม่ราคาหุ้นละ 90 บาท ถ้าหุ้นแม่ราคาเพิ่มขึ้น 1 บาท ราคา WARRANT จะเพิ่มขึ้น 0.75 บาท หากราคาหุ้นแม่เพิ่มเป็น 110 บาท นักลงทุนจะได้กาไรเป็นเงินกี่บาท

1. 1000
2. 1000
3. 1500
4. 2000
Question 35 of 131.

Delta มีค่า 0.6 ใบสาคัญแสดงสิทธิอัตราแปลงสภาพ 1:1 แปลว่า

1. หุ้นแม่เพิ่ม 10 บาท Warrant มีราคาเพิ่ม 6บาท
2. หุ้นแม่เพิ่ม 10 บาท Warrant Warrant มีราคาลด 6บาท
3. หุ้นแม่ลด 1 % Warrant มีราคาเพิ่ม 6 %
4. หุ้นแม่ลด 1 % Warrant มีราคาลดลง 6 %
Question 36 of 131.

หุ้นสามัญของบริษัท A ราคา 200 บาท ราคาใช้สิทธิ์ WARRANT 180 บาท มีมูลค่าเวลา 70 บาท ราคา WARRANT มีค่าเท่าไร

1. 100
2. 90
3. 80
4. 70
Question 37 of 131.

ราคาหุ้นแม่ 25,ราคา WARRANT 6, ราคา PREMIUM %,ราคาใช้สิทธิเท่ากับเท่าไร

1. 0
2. 5
3. 20
4. 25
Question 38 of 131.

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับWarrant Warrant โดยใช้ค่า Premium วิเคราะห์

1. ค่า Premium เป็นลบแปลว่าซื้อหุ้นแม่ผ่าน Warrant ถูกกว่าซื้อหุ้นแม่
2. Premium คือ ระดับความคุ้มทุนในการใช้สิทธิซื้อหุ้นอ้างอิงผ่านใบสาคัญแสดงสิทธิ
3. Premium คือ ส่วนต่างของราคาหุ้นแม่กับ Warrant
4. Premium มีค่าเท่ากับ 0
Question 39 of 131.

ข้อใดทำให้มูลค่า Warrant สูงขึ้น

1. ราคาหุ้นที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงจะลดลง
2. อายุของสัญญา Time to Maturity จะลดลง
3. ความผันผวนจะลดลง
4. ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น
Question 40 of 131.

หุ้น A มีราคาตลาดเท่ากับ 50 บาทวอร์แรนท์ A มีราคาใช้สิทธิ์ 55บาท วอร์แรนท์ Aราคาตลาดที่ 5 บาท จงหา Time Value (ซ้า)

1. 0บาท
2. 5 บาท
3. 10 บาท
4. 50 บาท
Question 41 of 131.

AA ออก Warrant AA -W1 ปัจจุบันราคาหุ้นสามัญ AA อยู่ที่ 90บาทต่อหุ้น นาย A ซื้อ Warrant หน่วยละ 10 บาท จานวน 100 Warrant หากราคาหุ้นสามัญ AA เพิ่มขึ้น 1 บาทจะทาให้ราคา Warrant เพิ่มขึ้น 0.75บาท ดังนั้นถ้าราคาหุ้น AA เพิ่มเป็น 110 บาทนายA จะได้กำไรจากการขาย AA -W1 เท่าใด

1. 750 บาท
2. 1,000 บาท
3. 1,500 บาท
4. 2,000 บาท
Question 42 of 131.

ปัจจัยใดแปรผกผันกับราคา Warrant

1. ดอกเบี้ย
2. เงินปันผล
3. อายุคงเหลือ
4. ราคาตลาดของสินทรัพย์อ้างอิง
Question 43 of 131.

เงื่อนไขใด ที่ไม่ถูกระบุ ในสัญาของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DERIVATIVE WARRANT)

1. อัตราการใช้สิทธิ
2. ระยะเวลาของสัญญา
3. ประเภทขอสิทธิ
4. ราคาของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
Question 44 of 131.

ข้อใดคือลักษณะของใบสาคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์(DW)

1. DW ออกโดยบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
2. ผู้ออก DW ต้องมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
3. ผู้ลงทุนใน DW จะไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออก
4. การใช้สิทธิ DW จะไม่ทาให้หุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัทอ้างอิงเพิ่มขึ้น
Question 45 of 131.

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

1. ดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อราคาของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์สูง
2. หากปันผลลด ราคาของ Put Derivative Warrant จะปรับสูงขึ้น
3. Put Derivative Warrant ที่มีราคาใช้สิทธิสูง จะมีราคาต่ากว่า Put Derivative Warrant ที่มีราคาใช้สิทธิต่ากว่าหลักทรัพย์อ้างอิง
4. ค่าเสื่อมตามเวลา Time Decay จะเร็วมากถ้าใบสาคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ใกล้หมดอายุ
Question 46 of 131.

ข้อใดไม่สามารถเป็นสินทรัพย์อ้างอิงใน NVDR

1. หุ้นสามัญ
2. หุ้นบุริมสิทธิ์
3. หุ้นกู้
4. หุ้นกู้อนุพันธ์
Question 47 of 131.

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ NVDR

1. กระตุ้นการลงทุน
2. เพิ่มสภาพคล่อง
3. ลดข้อจากัด FOREIGN LIMIT
4. ยกเว้นภาษีเงินได้ปันผล
Question 48 of 131.

ประโยชน์ของนักลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. ใช้เงินลงทุนได้ใกล้เคียงหุ้นสามัญ
2. ใช้ Put Warrant ทากาไรในช่วงหุ้นขาลง ใช้ Call Warrant ทากำไรในช่วงหุ้นขึ้น
3. ขาดทุนสูงสุดเป็นครึ่งหนึ่งของหุ้นสามัญอ้างอิง
4. วางหลักประกันแค่ 10%ของหุ้นอ้างอิง
Question 49 of 131.

สาระสาคัญของเหตุการณ์ใดที่เข้าข่ายที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลโดยทันที

1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
2. การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี
3. เมื่อบริษัทต้องการเปลี่ยนการดาเนินธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจขายเครื่องสำอางค์
4. เปลี่ยนที่ตั้งสานักงานใหญ่
Question 50 of 131.

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวัดผลบริหารกลุ่มหลักทรัพย์

1. อัตราผลตอบแทนส่วนเกินกว่าอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงเรียกว่า อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
2. Sharpe Ratio คือ อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงรวม
3. Treynor Ratio คือ อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงระบบ 1หน่วย
4. Jensen Ratio ใช้เทียบอัตราผลตอบแทนที่ควรเป็นกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง
Question 51 of 131.

เมื่อความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบของกลุ่มหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ Sharpe ratio และ Treynor ratioอย่างไร

1. Sharpe ratio ลดลง และ Treynor ratio ลดลง
2. Sharpe ratio ลดลง และ Treynor ratio คงที่
3. Sharpe ratioเพิ่มขึ้น และ Treynor ratio เพิ่มขึ้น
4. Sharpe ratio เพิ่มขึ้น และ Treynor ratio คงที่
Question 52 of 131.

ข้อใดต่อไปนี้ ถือเป็นการซื้อขายในตลาดแรก (Primary Market Primary ) สาหรับหลักทรัพย์

1. การลงในหุ้นสามัญของบริษัทแห่งหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์
2. การลงทุนหุ้นซื้อกู้ของบริษัทแห่งหนึ่งในตลาด( Thailand Bond Excha Exchange:TBX nge:TBXnge:TBX)
3. การขายหุ้นกู้ของบริษัทแห่งหนึ่งที่เสนอขายผ่านกลุ่มสถาบันแบบวงจากัด ( Private Placement:PP Placement:PP )
4. การซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแห่งหนึ่งผ่านบริษัทหลักทรัพย์
Question 53 of 131.

ข้อใดเป็นมาตรการป้องกัน

I. ตลาดหลักทรัพย์มีมาตรการดูแลเพื่อป้องกันการส่งคาสั่งไม่เหมาะสม

II. Trading Alert 

III. Cash Balance 

1. I , II
2. I , III
3. II , III
4. I , II , III
Question 54 of 131.

ข้อใดผิดเกี่ยวกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX)

1. ค่าดัชนีเริ่มต้น คือ 100 จุด
2. ใช้มูลค่าตลาดรวมวันฐาน คือ วันที่ 30 เมษายน 2518
3. ใช้การคำนวณดัชนีราคาหุ้นแบบราคาหุ้นชนิดถ่วงน้าหนักด้วยราคา ตลาด (PRICE WEIGHTED INDEX)
4. การปรับฐานการคานวณจะทำเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ หลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้น ของหลักทรัพย์นั้น
Question 55 of 131.

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการห้ามขายหุ้นสามัญ (SILENCE PERIOD)

1. ผู้ที่เข้าข่าย strategic shareholder สามารถขายหุ้นของตนเองโดยไม่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดใดๆ
2. ผู้ที่เข้่าข่าย strategic shareholder ถูกห้ามนำหุ้นของตนเองที่มีจานวนรวมกัน 55% ของทุนชาระแล้วหลัง IPO ออกขายภายใน 1ปี นับตั้งแต่เริ่มมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
3. ผู้ที่เข้าข่าย strategic shareholder ไม่สามารถนาหุ้นของตนเองออกขายตลอดไปนับจากวันที่เริ่มมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
4. ผู้ที่เข้าข่าย strategic shareholder จะสามารถนำหุ้นของตนเองออกขายก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. เท่านั้น
Question 56 of 131.

บริษัท XYZ ต้องการหาแหล่งเงินทุนสาหรับการระดมทุนในการดาเนินการข้อใดคือ แหล่งเงินทุนของบริษัท XYZ ที่ถูกต้อง

1. กู้ยืมเงินจากธนาคาร กู้ยืมเงินนอกระบบ กู้ยืมเงินจากเจ้าของ
2. กู้ยืมเงินจากธนาคาร กำไรสะสมของบริษัท ขายที่ดินและสินทรัพย์ถาวร
3. กู้ยืมเงินจากธนาคาร กำไรสะสมของบริษัท ขายหุ้นหรือออกตราสารทุน
4. ขายหุ้นหรือออกตราสารทุน เงินปันผล เปลี่ยนมือเจ้าของสินทรัพย์
Question 57 of 131.

สัญลักษณ์ที่ปรากฏในตลาดหลักทรัพย์ สัญลักษณ์ใดห้ามมีการซื้อขายหลักทรัพย์

I. H I. H (HALT )

 II. SP (SUSPENSION )

III. NP (NOTICE PENDING )

1. I และ II
2. I และ III
3. II และ III
4. I , II และ III
Question 58 of 131.

ข้อใดกล่าวถึงบทบาทของตลาดรอง ได้อย่างถูกต้อง

1. จัดสรรเงินลงทุนให้ธุรกิจที่ต้องการเพิ่มทุน
2. เป็น Underwrite ในการจัดจำหน่ายหุ้น
3. กำหนดราคาหลักทรัพย์ IPO ( Initial public offering )
4. ทำให้เกิดสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของหลักทรัพย์
Question 59 of 131.

ตัวเลือกใดเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดแรก

1. การขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์
2. การเสนอหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป
3. การซื้อขายในตลาดตราสารหนี้
4. การซื้อขายหุ้นในตลาด MAI
Question 60 of 131.

ข้อใดเป็นรูปแบบการซื้อขายใน SET

1. ส่งคาสั่งซื้อ-ขายเพื่อรอการจับคู่ โดยรับประกันการจับคู่
2. ส่งคำสั่งซื้อ-ขายเพื่อรอการจับคู่ โดยไม่รับประกันการจับคู่
3. ส่งคำสั่งเข้ามา Dealer จับคู่ให้
4. ส่งคำสั่งโดยตรงกับ Dealer
Question 61 of 131.

ข้อใดไม่ใช่บทบาทตลาดรอง

1. แหล่งที่บริษัทต้องการระดมทุนเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนโดยตรง
2. แหล่งซื้อ-ขายเปลี่ยนมือหลักทรัพย์
3. สร้างสภาพคล่องให้กับการซื้อขาย
4. สร้างความโปร่งใสให้กับนักลงทุน
Question 62 of 131.

ข้อใดเป็นการออกจาหน่ายตราสารที่ไม่ถูกต้อง

1. การจำหน่ายพันธบัตรธบัตรรัฐบาลโดยผ่านตลาดรองด้วยThaiBMA
2. ออกจำหน่ายหุ้นสามัญครั้งแรกในตลาดรองโดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกลต.
3. จำหน่ายตราสารหนี้ที่ได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยโดยผู้ที่ชนะการประมูลจะได้ไป
4. ผู้ลงทุนขายตราสารอนุพันธ์ผ่านตลาดTFEX
Question 63 of 131.

จงเรียงลาดับตราสารหนี้จากความเสี่ยงต่าสุดไปความเสี่ยงสูงสุด

1. หุ้นกู้แบบมีประกันและแบบไม่ด้อยสิทธิ์/หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์/หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์
2. หุ้นกู้แบบมีประกันและแบบไม่ด้อยสิทธิ์/หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์/หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์
3. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์/หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์/หุ้นกู้แบบมีประกันและแบบไม่ด้อยสิทธิ์
4. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์/หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์/หุ้นกู้แบบมีประกันและแบบไม่ด้อยสิทธิ์
Question 64 of 131.

หากผู้ออกตราสารหนี้ประสบปัญหาน้ำท่วมโรงงาน เป็นความเสี่ยงประเภทใด

1. Event Risk
2. Price Risk
3. Market Risk
4. Exchange Rate Risk
Question 65 of 131.

ข้อใดไม่ใช่สาระสาคัญที่จาเป็นต้องระบุบนหน้าตราสารหนี้

1. วันครบกำหนดไถ่ถอน
2. ชื่อผู้ถือ
3. ชื่อผู้ออก
4. อัตราดอกเบี้ย
Question 66 of 131.

ตราสารหนี้ในข้อใดที่มีความเสี่ยงต่่ำที่สุด

1. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ที่มีเครดิตเรตติ้งเกรด AA
2. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่มีเครดิตเรตติ้งเกรด AA
3. หุ้นกู้มีประกัน ที่มีเครดิตเรตติ้งเกรด AA
4. หุ้นกู้แปลงสภาพ
Question 67 of 131.

หากนักลงทุนต้องการสภาพคล่อง ควรลงทุนในหลักทรัพย์ข้อใด

1. ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้แปลงสภาพ
2. ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน
3. หุ้นกู้แปลงสภาพ พันธบัตรรัฐบาล
4. ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล
Question 68 of 131.

หน่วยงานที่มีกระแสเงินสดรับผันแปรตามดอกเบี้ยระยะสั้น ควรออกหุ้นกู้ใด

1. ลอยตัว (FLOATING INTEREST RATE)
2. คงที่ (FIXED INTEREST RATE)
3. ผสม(MIXED INTEREST RATE)
4. ไม่จ่ายดอกเบี้ย (ZERO COUPON BOND)
Question 69 of 131.

ธนาคารพาณิชย์ต้องการซื้อตั๋วเงินคลังมูลค่าหน้าตั๋ว 1000 ล้านบาท อายุคงเหลือ 180 วัน ได้รับส่วนลดในการซื้อ 5% ธนาคารจะต้องจ่ายเงินค่าซื้อตั๋วเงินคลังจานวนเท่าใด ( กาหนด 1 ปี 360 วัน )

1. 1,000 ล้านบาท
2. 975 ล้านบาท
3. 950 ล้านบาท
4. 925 ล้านบาท
Question 70 of 131.

ตั๋วเงินคลังมีมูลค่าหน้าตั๋ว 1,000,000 บาท ประมูลขายในราคา 950,000 บาท แสดงว่าผู้ถือได้ผลตอบแทนในอัตราเท่าไร(ซ้า)

1. 6.25 %
2. 6.00 %
3. 5.00 %
4. 5.26 %
Question 71 of 131.

นาย A ซื้อตราสารหนี้เมื่อถือครบปีได้ดอกเบี้ย 55 บาท ราคาที่ตราไว้ของตราสารคือ 1,000 บาท ผลตอบแทนที่นาย A ต้องการต่อปี คือ 5%ราคาที่นาย A ควรจ่ายเงินซื้อตราสารหนี้ควรเป็นเท่าใด

1. < 1,000
2. = 1,000
3. > 1,000
4. มากกว่าหรือเท่ากับ 1,000
Question 72 of 131.

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความแตกต่างของตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange xchange : BE) กับหุ้นกู้

1. อายุตราสาร BE ส่วนใหญอายุไม่เกิน 2ปี หุ้นกู้ ส่วนใหญ่อายุเกิน 2ปี
2. นายทะเบียนหลักทรัพย์ BE มี หุ้นกู้ มี
3. ผู้แทนผู้ถือหลักทรัพย์ BE มี หุ้นกู้ ไม่มี
4. ข้อกำหนดสิทธิ BE ไม่มี หุ้นกู้ มี
Question 73 of 131.

บริษัทจัดอันดับหลักทรัพย์ S&P จัดอันดับหุ้นกู้10 ปี บมจ.XYZ อยู่ในระดับ A ผู้ลงทุนควรพิจารณาอย่างไร

1. มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนดระดับสูง
2. มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนดระดับปานกลาง
3. มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนดระดับต่ำ
4. มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนดระดับต่ำมาก
Question 74 of 131.

นาย ก. วางแผนลงทุนเพื่อวัยเกษียณ เป้าหมายที่ต้องการชนะเงินเฟ้อ 3% จึงตัดสินใจลงทุนในพันธบัตร 50% และลงทุนในตราสารทุนในส่วนที่เหลือ หลังจากลงทุน 1 ปี พันธบัตรให้ผลตอบแทนเท่ากับเงินเฟ้อ ตราสารทุนให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อ 7% อัตราผลตอบแทนเมื่อเทียบกับเป้าหมายเป็นไปตามตัวเลือกใด

1. เท่ากับเป้าหมาย
2. มากกว่าเป้าหมาย
3. ไม่เปลี่ยนแปลง
4. ไม่สามารถประเมินได้
Question 75 of 131.

ZERO COUPON BOND คืออะไร

1. ไม่ได้ดอกเบี้ย ผลตอบแทนได้จากส่วนต่างการซื้อขาย
2. ผู้ออกจะไม่จ่ายดอกเบี้ยหาก ผลประกอบการขาดทุน
Question 76 of 131.

ข้อใดเป็นการจัดระดับความเสี่ยงแบบ MOODY’S ที่อยู่ในระดับต่าที่สุดแต่ถือว่าเป็นหุ้นกู้ที่เหมาะแก่การลงทุน

1. Baa 3
2. Baa 1
3. Ba 1
4. Ba
Question 77 of 131.

ใครเป็นผู้ออกตราสารหนี้ในไทย

1. บมจ. กสิกรไทย
2. กระทรวงการคลัง
3. รัฐวิสาหกิจ
4. ถูกทุกข้อ
Question 78 of 131.

ตัวเลือกใดไม่ใช่ตราสารทางการเงินในตลาดเงิน

1. ตั๋วแลกเงินของบริษัทขนาดใหญ่อายุ 90 วัน
2. ตราสารหนี้ออกโดยกระทรวงการคลังอายุ 10 เดือน
3. ตราสารพาณิชย์คล้ายเงินฝากเปลี่ยนมือได้อายุ 180 วัน
4. ตราสารหนี้ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยอายุ 24 เดือน
Question 79 of 131.

ข้อใดเสี่ยงต่ำสุด

1. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์
2. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์
3. หุ้นกู้มีหลักประกัน
4. หุ้นกู้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
Question 80 of 131.

หุ้นกู้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

1. พันธบัตรรัฐบาลสภาพคล่องสูงกว่าหุ้นกู้ Speculative
2. พันธบัตรรัฐบาลไม่มีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้
3. หากซื้อพันธบัตรรัฐบาลถือไว้ระยะหนึ่งแล้วขายออกไปไม่มีโอกาสขาดทุน
4. หากถือพันธบัตรรัฐบาลครบกาหนดจะได้เงินต้นคืนเต็มจานวน
Question 81 of 131.

ข้อใดไม่ใช่เหตุผล B/E

1. ออกง่าย
2. ต้นทุนต่ำกว่าหุ้นกู้
3. ความเสี่ยงด้านการผิดนัดชาระหนี้ต่ำกว่า ผู้ลงทุนจึงชอบมากกว่าหุ้นกู้
4. ไม่ต้องยื่นแบบ Filling หากเสนอขายแบบ PO
Question 82 of 131.

ข้อใดเป็นการลงทุนในตราสารการเงินสภาพคล่องสูง

1. หุ้นบุริมสิทธิ์ , หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์
2. หุ้นกู้ชนิดจดบัญชี / ตั๋วเงินคลัง
3. ตั๋วพาณิชย์ / ตั๋วแลกเงิน
4. ตั๋วสัญญาใชเงิน / หุ้นกู้แปลงสภาพ
Question 83 of 131.

การที่กิจการผู้ออกตราสารหนี้ประสบปัญหาอุทกภัยน้าท่วม จนทาให้ต้องหยุดการดาเนินงานจัดเป็นความเสี่ยงประเภทใด

1. Legal Risk
2. Black -Box Risk
3. Embedded option Risk
4. Event Risk
Question 84 of 131.

ข้อใดไม่เป็นองค์ประกอบของตราสารหนี้

1. มูลค่าหน้าตั๋ว
2. อัตราดอกเบี้ย
3. ชื่อผู้ถือ
4. ชื่อผู้ออก
Question 85 of 131.

ข้อใดไม่ถูกต้อง

1. หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจไม่มีความเสี่ยงด้านการผิดนัดชาระหนี้เพราะรัฐบาลทาหน้าที่ค้าประกันให้กับรัฐวิสาหกิจทุกองค์กร
2. พันธบัตรรัฐบาลมีอายุครบกาหนดไถ่ถอนมากกว่า 1ปี ณ วันออก
3. หุ้นกู้มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่าพันธบัตรรัฐบาล
4. หุ้นกู้บริษัทที่มีฐานะทางการเงินดี มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงมีโอกาสผิดนัดชาระหนี้ต่ำ
Question 86 of 131.

เมื่อผู้ออกตราสารหนี้ผิดนัดชาระหนี้ จะได้รับเรตติ้งใด

1. BBB
2. BB
3. C
4. D
Question 87 of 131.

ข้อใดไม่ใช่ความเสี่ยงจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

1. ราคา (Price)
2. การนำเงินไปลงทุนต่อ Reinvestment
3. เงินเฟ้อ ( Inflation)
4. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)
Question 88 of 131.

ผลการจัดอันดับของ TRIS เป็น C หมายถึงข้อใด

1. หุ้นกู้มีความเสี่ยงปานกลาง
2. หุ้นกู้มีความเสี่ยงสูง
3. หุ้นกู้มีความเสี่ยงผิดนัดชาระหนี้สูงสุด
4. หุ้นกู้อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี้
Question 89 of 131.

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ TBX

1. มูลค่าการเสนอขายของตราสารหนี้ขั้นต่ำ10ล้านบาท
2. ส่งมอบตราสารหนี้และชาระราคา T+ 3
3. ลดความเสี่ยงเรื่อง Counterparty Risk
4. นักลงทุนสามารถประมูลพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกผ่าน TBX ได้
Question 90 of 131.

ตัวเลือกใดไม่จัดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

1. กองทุนการออมแห่งชาติ
2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
4. คณะบุคคล
Question 91 of 131.

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพ

1. ผู้ลงทุนใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตามสัดส่วนที่ระบุไว้และในช่วงที่กาหนดไว้เท่านั้น
2. ถ้าราคาหุ้นของบริษัทผู้ออกลดลงมากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพก็ยังจะได้รับเงินต้น คืนเต็มจานวนหากบริษัทผู้ออกไม่ผิดนัดชาระหนี้
3. ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังและ เสี่ยงสูงกว่าหุ้นกู้ที่ไม่มีสิทธิแฝง
4. ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อราคาหุ้นกู้แปลงสภาพสูงกว่า
Question 92 of 131.

ข้อใดคือประโยชน์ของตราสารหนี้

1. ตราสารหนี้เป็นแหล่งรายได้ประจาเหมาะกับผู้ต้องการรายได้สม่าเสมอตรา

2. สารหนี้ทุกประเภทปราศจากความเสี่ยงผิดนัดชาระหนี้

3. ผู้ออกตราสารหนี้สามารถนาดอกเบี้ยจ่ายไปหักค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ทางภาษีได้

1. 1 , 2
2. 1 , 3
3. 2 , 3
4. 1 , 2 , 3
Question 93 of 131.

นักลงทุนต้องการลงทุนในตราสารหนี้อายุไม่เกิน 270วันในตลาดแรกและถือจนครบกาหนด ตัวเลือกใดไม่ใช่ตราสารหนี้ที่นักลงทุนต้องการ

1. พันธบัตรรัฐบาล
2. ตั๋วเงินคลัง
3. ตั๋วแลกเงิน
4. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
Question 94 of 131.

นักลงทุนสนใจลงทุนตราสารหนี้ประเภทจ่ายเพิ่ม (Step up) ที่มีอายุ 2ปี ราคาหน้าตั๋ว 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง จ่ายดอกเบี้ยแรกอัตรา 4%ต่อปีและ 5%ต่อปีในปีที่ 2 หากนักลงทุนต้องการอัตราผลตอบแทน 6%ต่อปี ควรซื้อตราสารหนี้ราคากี่บาท

1. 972.24
2. 975.56
3. 979.55
4. 987.18
Question 95 of 131.

ตั๋วเงินคลังอายุ 1 ปี มีมูลค่าหน้าตั๋ว 1,000,000 บาท ประมูลขายในราคา 950,000 บาท แสดงว่าผู้ถือได้ผลตอบแทนในอัตราเท่าไร

1. 6.25%
2. 6.00 %
3. 5.00 %
4. 5.26 %
Question 96 of 131.

1มีนาคม 25x1 นายA ซื้อตราสารหนี้จากนางสาว B มูลค่าที่ตราไว้ 1000 บาท อายุคงเหลือ 3 ปี อัตราคูปองเท่ากับ 10%ต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30มิถุนายน และ 30 ธันวาคม กาหนดให้อัตราผลตอบแทนที่ต้องการเท่ากับ 8%ต่อปีข้อใดถูกต้อง

I.  A ต้องชาระเงินค่าตราสารหนี้ให้แก่นางสาว BในราคาClean Price 

II .B ต้องได้รับเงินค่าตราสารหนี้จากนายAในราคา Gross Price Gross Price 

III .B จะได้รับดอกเบี้ยค้างรับ (Accrued Interest ) 2 เดือน

1. I , II
2. I , III
3. II , III
4. I , II , III
Question 97 of 131.

ข้อใดถูกต้อง

1. ราคาตราสารหนี้จะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับ YTM
2. ตราสารหนี้ชนิดเดียวกันอายุคงเหลือเท่ากัน ตราสารหนี้ที่มีอัตรา ดอกเบี้ยต่ากว่าจะมีความผันผวนน้อยกว่าตราสารหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงกว่า
3. ตราสารหนี้ชนิดเดียวที่มีดอกเบี้ยเท่ากัน ตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือมากกว่าจะมีความผันผวนของราคามากกว่าตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า
4. สาหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนเท่ากัน ถ้าค่าเริ่มต้นของอัตราผลตอบแทนยิ่งสูง ความผันผวนของราคายิ่งสูง
Question 98 of 131.

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความแตกต่างของตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : BE) กับหุ้นกู้

1. อายุตราสาร BE ส่วนใหญ่อายุไม่เกิน 2ปี หุ้นกู้ ส่วนใหญ่อายุเกิน 2ปี
2. นายทะเบียนหลักทรัพย์ BE มี หุ้นกู้ มี
3. ผู้แทนผู้ถือหลักทรัพย์ BE มี หุ้นกู้ ไม่มี
4. ข้อกาหนดสิทธิ BE ไม่มี หุ้นกู้ มี
Question 99 of 131.

หุ้นกู้ 2 ฉบับ โดยหุ้นกู้ A เป็นหุ้นกู้ปกติ(ไม่มีสิทธิแฝง) และหุ้นกู้ Bเป็น Callable Bond (มีสิทธิแฝง) ถ้าหุ้นกู้ทั้งสองมีองค์ประกอบเหมือนกันทุกประการยกเว้นสิทธิแฝง หุ้นกู้ B จะมีความเสี่ยงประเภทใดสูงกว่าหุ้นกู้A หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดต่ำลงกว่าหุ้นกู้A หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดต่าลง

1. Default Risk
2. Reinvestment Risk
3. Liquidity Risk
4. Inflation Risk
Question 100 of 131.

ข้อใดไม่ใช่ความเสี่ยงของหุ้นกู้

1. ดอกเบี้ย
2. ไม่ได้รับเงินต้นคืน
3. ไม่ได้รับเงินปันผล
4. ขาดสภาพคล่อง
Question 101 of 131.

ข้อใดมีความเสี่ยงการผิดนัดชาระต่ำที่สุด

1. พันธบัตรรัฐบาล
2. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
3. หุ้นกู้เอกชน
4. หุ้นกู้เอกชนขนาดใหญ่
Question 102 of 131.

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการออกพันธบัตรรัฐบาล หรือ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

1. การออกพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ได้ค้าประกันต้องขอนุญาต กลต
2. การจัดสรรในตลาดแรกเป็นแบบเจาะจง
3. ในการประมูลผู้เสนอ yield สูงสุดเป็นผู้ชนะ
4. ในการประมูลรัฐวิสาหกิจได้อัตราผลตอบแทนเท่ากับค่าเฉลี่ยที่ผู้เสนอเข้าร่วม
Question 103 of 131.

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับตราสารหนี้แบ่งตามผู้ออก

I. ตั๋วเงินคลังไม่ระบุดอกเบี้ยจึงซื้อขายในราคาคิดลด

II. การออกพันธบัตรรัฐวิสาหกิจเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวของรัฐวิสาหกิจ

III. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตแบบพันธบัตรรัฐบาล

1. I , II
2. I , III
3. II , III
4. I , II , III
Question 104 of 131.

หุ้นกู้ 10 ปี ประเมินเครดิตโดย S&P ระดับ A มีความเสี่ยงที่

1. สูง
2. ปานกลาง
3. ต่ำ
4. ต่ำมาก
Question 105 of 131.

เกี่ยวกับหุ้นกู้ในตลาดรองข้อใดถูกต้อง

1. ผู้ลงทุนวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นกู้จากอันดับเครดิตที่ ThaiBMA วิเคราะห์
2. ใช้ Yeild Curve ไปคานวณราคาหุ้นกู้ได้โดยตรง
3. สามารถซื้อได้ทั้งแบบ OTC และ TBX
4. ซื้อด้วยราคาไม่รวมดอกเบี้ยรับค้างจ่าย Accrued Interest ผ่าน OTC
Question 106 of 131.

เกี่ยวกับดัชนีตราสารข้อใดผิด

1. ติดตามความเคลื่อนไหวโดยรวมของตลาดตราสารหนี้ หรือกลุ่มตราสารหนี้
2. เป็นเครื่องมือ Bencmark วัดผลตราสารหนี้
3. เทียบความคลื่อนไหว และผลตอบแทนกับสินทรัพย์ประเภทหุ้น
4. จากัดความเสี่ยงจากการลงทุน
Question 107 of 131.

เปรียบเทียบการลงทุน 2กรณี

  • เงินฝาก ดอกเบี้ย 1.5%เสียภาษี 15%
  • ตราสารหนี้ ไม่มีดอกเบี้ยราคา 986มูลค่าที่ตราไว้ 1,000บาทคงเหลือ 1 ปี

1. ตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากที่ 1.5%
2. ตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนเทียบเท่ากับเงินฝากที่ 1.67%
3. เงินฝากหลังหักภาษีจะเท่ากับ 1.45%
4. เงินฝากให้ผลตอบแทนดีกว่าเพราะหลังหักภาษีจะเท่ากับ 1.5%
Question 108 of 131.

Callable Bond มีมูลค่าหน้าตั๋ว 1,000บาท อายุคงเหลือ 5ปี ดอกเบี้ย 6% จ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง Yield to Call 5.6 % จงหามูลค่าที่เหมาะสม

1. 1,007
2. 1,001.3
3. 1,000
4. 981.84
Question 109 of 131.

ข้อมูลใดไม่ต้องใช้ ในการวิเคราะห์ด้วยสูตร Sharpe’s ratio

1. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ผลตอบแทนของ Benchmark
3. ผลตอบแทนของการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง
4. ผลตอบแทนของตลาด
Question 110 of 131.

ข้อใดเป็นมาตรวัดผลการดาเนินงานที่ใช้ข้อมูลความผิดเพี้ยนจากเกณฑ์อ้างอิง

1. Sharpe’s Ratio
2. Tracking Error
3. Information Ratio
4. Concentration
Question 111 of 131.

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการวัดผลการลงทุน

1. การวัดผลโดยใช้ SHARPE RATIO คือ การวัดอัตราผลตอบแทนส่วนเกินต่อความเสี่ยงรวม 1หน่วย
2. การวัดผลโดยใช้ TREYNOR RATIO คือ การวัดอัตราผลตอบแทน ส่วนเกินต่อความเสี่ยงที่เป็นระบบ 1หน่วย
3. การวัดผลโดยใช้ JENSEN RATIO คือ การวัดผลตอบแทนที่เกิดขึ้น จริงเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่ควรจะเป็น
4. ถูกทุกข้อ
Question 112 of 131.

ข้อใดคือ ค่าธรรมเนียมสุทธิที่นาย ก ถูกเก็บจากกองทุนหาก นาย ก ต้องการลงทุนในกองทุน A เป็นเวลา 5 เดือน

กองทุนรวม A มีการกาหนดค่าธรรมเนียมดังนี้

ค่าธรรมเนียมบริหาร 1.00% ของมูลค่า NAV ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.05% ของมูลค่า NAV ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.1% ของมูลค่า NAV ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 0.05% ของมูลค่า NAV ค่าธรรมเนียมการขาย 0.05%ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน แบ่งเป็นหากถือครองน้อยกว่า 6เดือน 0.09%หากถือครองเกินกว่า 6เดือน 0.05%

1. 1.20%
2. 2.50%
3. 3.20%
4. 4.00%
Question 113 of 131.

ข้อใดไม่ใช่ตัวแปรคานวณเพื่อมาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe

1. ผลตอบแทนกองทุนรวม
2. ผลตอบแทน Benchmark
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม
4. อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง
Question 114 of 131.

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปรับพอร์ตการลงทุน Rebalance

1. การปรับพอร์ตทุกๆ 12เดือน
2. ปรับพอร์ตเมื่อปัจจัยบุคคลเปลี่ยน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เป้าหมายการลงทุน
3. ข้อมูลมหภาคเปลี่ยนทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนที่คาดว่า จะเป็นการปรับสัดส่วน
4. วัตถุประสงค์การลงทุนเปลี่ยน
Question 115 of 131.

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกองทุนรวม

I. อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมที่มีขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบจากการลงทุนเพิ่มหรือไถ่ถอนมากกว่ากองทุนขนาดใหญ่

II. กองทุนเชิงรุกมีค่าธรรมเนียมต่ากว่ากองทุนเชิงรับ

III. ลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ส่งผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ

1. I , II
2. I , III
3. II , III
4. I , II , III
Question 116 of 131.

ตัวเลือกใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจ่ายปันผลของกองทุนรวม

1 .การจ่ายปันผลของกองทุนรวมไม่ส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนเพราะกองทุน จะทาการกันเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทที่ลงทุนไว้ก่อนคานวณมูลค่าต่อหน่วย ( Set Aside)

2.ผู้ลงทุนสามารถแจ้งให้บลจ. ไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายของเงินปันผลได้

3 . กองทุนจะจ่ายปันผลได้ก็ต่อเมื่อลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลเท่านั้น

1. 1 , 2
2. 1 , 3
3. 2 , 3
4. 1 , 2 , 3
Question 117 of 131.

ตัวเลือกใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Money Market Fund

I. Capital Gain ยังคงต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ในอัตราเดียวกับเงินปันผล

II . กองทุนรวมตลาดเงิน บลจ.Aสามารถลงทุนในพันธบัตรอายุ 10 ปีที่มีอายุคงเหลือ 360 วัน

III . กองทุนรวมตลาดเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยและสภาพคล่องสูงเช่นตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล ทาให้กองทุนปราศจากความเสี่ยงผิดนัดชาระหนี้

1. I ,II
2. I , III
3. II , III
4. I , II , III
Question 118 of 131.

ข้อใดปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง

1. บริษัท ก จดกองทุนรวมบริหารตาม กลต. กาหนดโดยไม่ต้องใช้ใบประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
2. บลจ. ข ทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และเก็บรักษาทรัพย์สินของ กองทุนด้วยตนเองเพื่อลดค่าใช้จ่าย
3. นาย ค ต้องการเป็นผู้จัดการกองทุนได้รับคาแนะนeจากเพื่อนว่าถ้าสอบผ่าน CISA Levels 3 ได้จะสามารถปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนได้ในระหว่างขอความเห็นชอบจาก กลต.
4. ตัวแทนบุคคลธรรมดาซึ่งบลจ.แต่งตั้ง ต้องสอบและขึ้นทะเบียนกับกลต.จึงทาหน้าที่ได้
Question 119 of 131.

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

1. ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นการลงทุนที่มีการกระจายตัว ของการลงทุนเนื่องจากกองทุนสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ หลากหลายรูปแบบ
2. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์คือความเสี่ยง ต่างๆที่กระทบต่อความต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์
3. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่ได้รับจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์ (Capital Gain) เหมาะสาหรับป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ
4. ข้อแตกต่าง Free Hold กับ คือ Lease Hold ณ วันที่เลิกกองทุน Free Hold มีโอกาสได้รับเงินคืนตามมูลค่าหน่วยลงทุนจากการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ แต่ Lease Hold ไม่ได้
Question 120 of 131.

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายและประเภททรัพย์สินที่ลงทุนในกองทุนรวม

I. กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาวถูกกาหนดให้มี Portfolio Duration  ไม่น้อยกว่า 10 ปีทำให้ผู้ถือหน่วยมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในช่วงทิศทางดอกเบี้ยขาลง

II. กองทุนรวมตราสารทุนต้องลงทุนในหุ้นที่เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตลอดเวลาการลงทุน

III. การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ช่วยการะจายความเสี่ยงของการลงทุนเนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยทั่วไปมีความสัมพันธ์ (Correlation)  กับราคาสินค้าอื่นๆค่อนข้างต่่ำ

1. I , II
2. I , III
3. II , III
4. I , II , III
Question 121 of 131.

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกองทุนรวมแบ่งตามลักษณะพิเศษ

I. ผู้จัดการกองทุนรวมตลาดเงินสามารถลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลบราซิลสกุลเงินเรียล ที่มีอายุคงเหลือ 90 วัน เป็นอัตราส่วนร้อยละ 30 ของ NAV โดยป้องกันความเสี่ยงจาก F/X เต็มจานวนเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน

II. ผู้จัดการกองทุนรวมดัชนี Index Fund Index Fund คาดการณ์ Set จะทาอัตราผลตอบแทนได้ไม่สูงในอี 1 ปีข้างหน้าจึงเพิ่มน้าหนักให้หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดน้าหนักให้หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมคาดว่าจะปรับตัวลดลง เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน

III. ผู้จัดการกองทุนกองทุน Fund of สามาถลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายแตกต่างกันจานวน 7 กองทุน แลการรักษาสถานการณ์ลงทุน (net expense) เฉลี่ยอขงปีบัญชีร้อยละ 85 ของ NAV ได้

1. I , II
2. I , III
3. II , III
4. I , II , III
Question 122 of 131.

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารกองทุนรวม

1. เชิงรุกเชื่อว่าตลาดมีประสิทธิภาพจึงมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างผลตอบแทนมากกว่าดัชนีอ้างอิง SET
2. Passive คือ การลงทุนในหุ้นที่มีราคามีความผันผวนต่า เช่น หุ้นปันผลเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุนของผู้ลงทุน
3. เชิงรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุน โดยควบคุมต้นทุนการบริหารจัดการซึ่งพิสูจน์แล้วว่าอัตราผลตอบแทนดีกว่าเชิงรุก
4. เชิงรุกผู้จัดการจะวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีราคาตลาดไม่สอดคล้องกับมูลค่าที่แท้จริง เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนดีกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาด
Question 123 of 131.

จงคานวณหาอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในกองทุนรวม AAA ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 25 x1ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 25 x2

1. 0.99%
2. 3.00%
3. 5.94 %
4. 8%
Question 124 of 131.

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ Property Fund

I. เป็นกองปิดเท่านั้น

II. แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และค่าเช่า หรือทั้งสองอย่างก็ได้

III. Freehold เมื่อเลิกกองทุนมูลค่าหน่วยลงทุนจะเป็น 0

1. I , II
2. I , III
3. II , III
4. I , II , III
Question 125 of 131.

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกลยุทธ์ Core & Satellite

1. อัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการลงทุนแบบ Passive เพียงอย่างเดียว
2. อัตราผลตอบแทนสูงกว่า Active
3. อัตราผลตอบแทนเคลื่อนไหวใกล้ Benchmark
4. เหมาะกับนักลงทุนที่เชื่อว่าตลาดมีประสิทธิภาพ Efficient Market
Question 126 of 131.

ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ Fund Fact Sheet

1. เปิดเผย List สินทรัพย์ทั้งหมด
2. แสดงการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดกลุ่มใด
3. แสดงปัจจัยเสี่ยงในรูปแบบมิติความเสี่ยงตามลาดับตามโอกาสผลกระทบมากไปน้อย
4. ระบุนโยบายการจ่ายปันผล
Question 127 of 131.

เกี่ยวกับ Tracking Error (TE) ข้อใดถูกต้อง

1. กองทุน Aและ Bลงทุนใน SET 50 หากกองทุน A มี Tracking Error มากกว่า B แปลว่า Aมีอัตราผลตอบแทนมากกว่า A
2. กองทุนเชิงรุกมี Tracking Error มากกว่า กองทุนที่มีนโยบายเชิงรับ
3. Tracking Error ใช้วัดความสามารถผู้จัดการกองทุนในการทาผลตอบแทนส่วนเพิ่มของ Benchmark
4. Tracking Error ระบุว่ากองทุนมีผลการดาเนินงานที่ดีหรือแย่กว่า Benchmark ในช่วงเวลาที่พิจารณา
Question 128 of 131.

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกองทุนสินทรัพย์ทางเลือก(Alternative Investment Fund )

I. Property Fund  ได้ผลตอบแทนจากค่าเช่าเท่านั้น

II. กอง REIT  ควรลงทุนใน REIT ที่ประกันรายได้เพราะได้ผลตอบแทนที่แน่นอนจากการลงทุน

III. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure Fund สามารถลงทุนในโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ (Green Field)  แม้ว่ามีความเสี่ยงจากความล่าช้าและอาจเกิดตุ้นทุนป่วยการ

1. I , II
2. I , III
3. II , III
4. I , II , III
Question 129 of 131.

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทนกองทุนรวม

1. หากดาเนินการแล้วไม่มีกาไร มีกำไรสะสมก็สามารถจ่ายปันผลได้มากกว่า 80%
2. หน่วยลงทุนกองทุนรวมหลังจ่ายเงินปันผลจะมีจานวนเท่าเดิมต่างจาก การขายคืนหน่วยอัตโนมัติ (automatic redemption) ที่หน่วยลงทุนลดลง
3. การขายคืนหน่วยอัตโนมัติ (automatic redemption) ผู้ลงทุนได้รับกระแสเงิน หลังภาษี
4. มูลค่ากองทุนรวมลดลงหลังการขายคืนหน่วยอัตโนมัติ(automatic redemption) แต่มูลค่าหน่วยเท่าเดิม
Question 130 of 131.

จงหา NAV จากข้อมูลต่อไปนี้

1. 9.125
2. 9.750
3. 10
4. 11
Question 131 of 131.

ข้อใดคือความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน

1. ความเสี่ยงที่ปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมไปลงทุน มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการซื้อ-ขายของกองทุน เมื่อมีการซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุน เนื่องจากหลักทรัพย์บางตัวมีปริมาณการซื้อ-ขายต่า Slide number:
2. ความเสี่ยงที่ปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมไปลงทุน มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการซื้อ-ขายของกองทุน เมื่อมีการซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุน เนื่องจากหลักทรัพย์บางตัวมีปริมาณการซื้อ-ขายสูง Slide number:

Next question 1 of 131

All 131 questions completed!


แนวข้อสอบ IC PLAIN : หมวดที่ 3 : ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน :ตราสารทั่วไป

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

เรายินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของคุณ

แสดงความคิดเห็น

Logo
รายการเปรียบเทียบ
  • Total (0)
เปรียบเทียบ
0