ทดสอบ เวชกรรมไทย ชุด 1


Deprecated: round(): Passing null to parameter #1 ($num) of type int|float is deprecated in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-content/plugins/quiz-maker/public/class-quiz-maker-public.php on line 1167

Deprecated: Implicit conversion from float 0.5 to int loses precision in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-content/plugins/quiz-maker/includes/class-quiz-maker-data.php on line 890

Deprecated: Implicit conversion from float 0.5 to int loses precision in /home/u636349088/domains/jintawanherb.com/public_html/wp-content/plugins/quiz-maker/includes/class-quiz-maker-data.php on line 890
94

คุณมีเวลาจำกัดนะค่ะ

หมดเวลาแล้วค่ะ


Created by Admin-sun

แนวข้อสอบเวชกรรมไทยชุดที่ 1

แนวข้อสอบ เวชกรรมไทย ชุดที่ 1 ( 50 ข้อ )

ต้องตอบถูก 80 %  จึงจะถือว่าผ่านนะค่ะ

1 / 50

โลหิตปกติ หมายความว่า

2 / 50

ช่วงที่ทารกคลอดจากครรภ์มารดาเรียกว่าอะไร

3 / 50

เมื่อจะมีระดูมาให้มีอาการ กระทําให้ท้องขึ้น ท้องพอง จุกเสียด ตัวร้อน คลื่นเหียนอาเจียนลมเปล่า เป็นลักษณะ โลหิตอันบังเกิดจากกองธาตุใด

4 / 50

ซางที่เกิดในกระหม่อมแล้วมาขึ้นในเพดาน ยอด 1 หรือ 3 ยอด 4 ยอด ครั้นได้ 2 เดือน 3 เดือน ก็กระจาย

ออกมาขึ้นเหงือกและกรามทั้งสองข้าง ให้เจ็บปวดมีพิษทั่วไป คือ ซาง

5 / 50

ลักษณะทราง ทรางนิลเกิดในกระม่อม แล้วลงมาเกิดในเพดาน มีจํานวนยอดตามข้อใด

6 / 50

มนุษย์ทั้งหลายถือปฏิสนธิออกจากครรภ์มารดา สตรีจะมีประเภทผิดจากบุรุษอย่างไร

7 / 50

เส้นเอ็นย่อมเป็นรู        ...................................

กําเริบมักรุมร้อน         ให้ศุขทุกทุกราตรี

ข้อความใดควรเป็นข้อความที่เติมลงในช่องว่าง

8 / 50

ในคัมภีร์ปฐมจินดากล่าวไว้ว่า สัตว์ที่ปฏิสนธิในชมพูทวีปมีหลายสถาน อยากทราบว่า สัตว์ที่เกิดเป็น

ฟองฟักไข่” นั้น มีชื่อเรียกว่าอะไร

9 / 50

“มหาพิกัดสมุฏฐานธาตุ” มีกี่กอง และกธาตุ

10 / 50

อาการปรากฏเมื่อใกล้มีระดูมา ให้เป็นไข้จับ ให้สบัดร้อนสบัดหนาว ปวดศีรษะเป็นกําลัง ครั้นมีระดูออก

มาแล้วอาการก็หายไป เป็นโลหิตระดูในข้อใด

11 / 50

ข้อใดเป็นชื่อของหญิงที่มีน้ำนมเป็นโทษแก่ทารก โดยหญิงนั้นมีกลิ่นตัวคาวดังน้ำล้างเนื้อ

12 / 50

พืชวัตถุสรรพคุณ ขับลม แก้ปวดท้อง แก้เม็ดผื่นคัน แก้ฟกบวม เคล็ดยอก คืออะไร

13 / 50

ลักษณะแห่งน้ำนมแม่ที่ดี สมควรเลี้ยงกุมาร กุมารี คือข้อใด

14 / 50

ที่เกิด โลหิตระดูของสตรี เมื่อจะมีมาให้ดุจไข้จับร้อนๆ หนาวๆ ปวดศีรษะมาก ข้อใดถูกต้อง

15 / 50

สตรีมีกายแตกต่างจากชายอย่างไรบ้าง

16 / 50

ครรภ์วิปลาส สาเหตุที่ทําให้สตรีทั้งปวงแท้งบุตร เกิดจากสาเหตุใด

17 / 50

อาการยกมือยกเท้าไม่ได้ ให้เมื่อยขบทุกข้อกระดูกให้เจ็บปวดยิ่งนัก เป็นอาการเนื่องจากวาโยธาตุใดแตก

18 / 50

สตรีมีโลหิตปกติโทษ คือ สัตว์ที่จะมาปฏิสนธิในท้องมารดาได้ เพราะ

19 / 50

ริดสีดวงมหากาฬ 4 จําพวกว่าเกิดที่ใดบ้าง

20 / 50

ข้อใดเป็นวันเวลาที่ใช้กําเริบ 4 สถาน

21 / 50

สัตว์วัตถุใช้มูลทํายา สรรพคุณแก้ไข้ที่เกิดจากพิษตานซาง แก้ริดสีดวง แก้ลมป่วง แก้ปวดท้อง คืออะไร

22 / 50

ตรีสัณฑะฆาต ถ้าบังเกิดแก่ผู้ใด มักให้มีอาการต่างๆ ถ้าเกิดขึ้นในปอดจะมีอาการอย่างไร

23 / 50

สตรีผู้ใดมีสามีแล้วหรือมิได้มีสามีก็ดี เมื่อระดูมานั้นมีอาการกระทําให้ท้องขึ้นท้องพอง ให้จุกเสียดเป็น

กําลังให้ตัวร้อนจับเป็นเวลา ให้คลื่นเหียน ให้อาเจียนลมเปล่า ระดูไม่สะดวก มีสีดังดอกคําจาง เป็นโลหิตเกิดจากกองธาตุใด

24 / 50

กาฬต่อไปนี้เป็นกาฬอะไร เป็นตั้งแต่ดีลงมาอุจจาระ ปัสสาวะ เนื้อตัวเหลืองดังขมิ้นทา กระหายน้ำ

หอบหายใจขัด ละเมอเพ้อพก 3 วัน จักอาสัญ

25 / 50

กระษัย เป็นกลุ่มอาการของโรคอะไร

26 / 50

คนไข้มีอาการดังนี้ ร่างกาย มือเท้าเย็นดุจน้ำแข็ง บวมแต่ปลายเท้าขึ้นมาก่อน เกิดจากคานด้านใดของร่างกาย

27 / 50

คัมภีร์ปฐมจินดากําหนด โลหิตระดูสตรีที่เป็นปกติโทษ 5 ประการ คือ

28 / 50

ด้วยอํานาจแห่งลมกัมมัชวาตพัดให้กําเริบ หมายถึงลมอะไร

29 / 50

ลักษณะน้ำนมให้โทษแก่กุมาร เกิดในสตรีที่มีกลิ่นตัวชนิดใด

30 / 50

ข้อใดมิใช้ชื่อในต้อกระจก 7 ประการ

31 / 50

สตรีที่ตั้งครรภ์ขึ้นได้ 2 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน ก็ดี จะแสดงอะไรให้ปรากฏแก่คนทั้งหลาย

32 / 50

ต่อมโลหิตระดู จะบังเกิดมาตามประเวณีของสตรีภาพ เมื่อใด

33 / 50

เบญจกัลยาณี เป็นลักษณะแม่นมที่ดีมีกี่จําพวก

34 / 50

โลหิตต้องพิฆาต หมายถึงข้อใด

35 / 50

อาการเมื่อใกล้จะมีระดูมา คือ ร้อนผิวหนังและให้แคงดังผลตําลึงสุก บางทีให้ผุดขึ้นทั้งตัวดังยอดหัด

และฟกเป็นดังใช้รากสาดอยู่ 2 วัน 3 วัน คือโลหิตระดูอันเกิดแก่สิ่งใด

36 / 50

โลหิตคลอดบุตร เมื่อบังเกิดทําให้โลหิตคั่ง เดินไม่สะดวก แล้วตั้งขึ้นเป็นลิ่ม เป็นก้อน สมมุติไว้ว่าอย่างไร

37 / 50

พระคัมภีร์มหาโชตรัตน์ ว่าด้วยสตรีภาพตั้งแต่คลอดจากครรภ์มารดา มีกายแตกตางจากชายอย่างไร

38 / 50

ใช้ที่ผุดขึ้นมาเหมือนเม็ดทรายทั่วตัวให้กันเป็นกําลัง เกาหรือเอาไม้พูดให้โลหิตออกไปทั่วตัวก็ไม่หายคัน

คือข้อใด

39 / 50

กาฬที่ผุดขึ้นมาที่ต้นกรามทั้งสองข้างมีสัณฐานยาวไปเหมือนตัวปลิง อาการจับสะท้านร้อนสะท้านหนาว

เชื่อมซึม ชื่ออะไร

40 / 50

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะน้ำนมพิการในหญิง 3 จําพวก

41 / 50

ในคัมภีร์ปฐมจินดากล่าวถึงครรภ์วิปลาสมีกี่ประการ

42 / 50

อสาทิยะอุจจาระคันธารธาตุ ที่ทําให้คนไข้มีอุจาระกลิ่นทั้งหญ้าเน่า มีอาการปากแห้ง คอแห้ง หนักตัว

คือ สมุฏฐานเตโชธาตุระคนด้วยสิ่งใด

43 / 50

เมื่อทารกพ้นกําหนดแผนทรางที่ดีหรือแผนทรางที่ร้ายแล้ว ทําไมบางครั้งทารกที่มีโรคเบาบางจึงเลี้ยงยากแต่ทารกที่เกิดร้ายนักจึงเลี้ยงง่าย ต้องอาศัยอะไรบริโภคจึงวัฒนาเจริญขึ้น

44 / 50

เมื่อสัตว์ในครรภ์ปฏิสนธิครบ 1 สัปดาห์ จะพัฒนาเป็น

45 / 50

ลักษณะฝียอดเดียวชนิดหงาย 2 ถ้าบังเกิดในเดือน 5-6-7-8-9-10 เกิดเพื่ออะไร

46 / 50

ลักษณะน้ำนมที่ไม่ควรนํามาเลี้ยงกุมาร ต้องมีลักษณะอย่างไร

47 / 50

ไข้มีอาการนอนไม่หลับในตอนกลางคืน แต่พอหลับตามักจะเพ้อ ปวดหัวมาก จิตใจกระวนกระวายร้อนในกระหายน้ำ เป็นอาการของไข้ทุวัน โทษอะไร

48 / 50

ที่กล่าวว่าคนไข้เป็น “ป้าง” นั้น ตรงกับข้อใด

49 / 50

อาการที่ท้องน้อยและหัวเหน่าแข็งดุจแผ่นศิลา เคลื่อนไหวตัวไม่ได้ นานเข้าลามมาถึงยอดอก บริโภค

อาหารไม่ได้ ปวดขบดังจะขาดใจตาย เป็นอาการของกระษัยอะไร

50 / 50

คัมภีร์ปฐมจินดา ได้กล่าวถึงโรคอะไร

Your score is

The average score is 80%

0%

ปิด